Разликите между ПР и маркетинг


разликите между ПР и маркетинг

Термините «маркетинг» и «връзки с обществеността» не са взаимозаменяеми. Дефинирането на отличията им може да помогне на компаниите да създадат по-фокусирани маркетинг и ПР кампании, с по-ефективни цели и очаквани резултати. Маркетингът промотира продукта, гонейки печалба и бързи резултати, докато пиарът представя компанията, като цели репутация и дългосрочен ефект.

Три са основните разлики между маркетинг и връзки с обществеността

1. Функция

Двете индустрии имат различни функции. Функцията на връзките с обществеността е да изгради благоприятни взаимоотношения с ключовите обществени организации. Маркетингът е за популяризиране и продажба на продукти или услуги, включително проучване на пазара и реклама.

2. Целева аудитория

Маркетинговите и PR стратегии са насочени към различни аудитории. Целта на маркетинга е клиентът. Маркетолозите полагат неимоверни усилия, за да отговорят на нуждите на клиентите. В PR аудиторията се състои от широк обществен кръг от клиенти, служители, доставчици, инвеститори и медии, колективно подкрепящи целите на организацията.

3. Показатели за успех на стратегията

И маркетинговите, и PR специалистите измерват успеха на своите кампании след тяхното изпълнение. Въпреки това, маркетинг и PR стратегиите използват различни показатели за измерване на успеха им. Една успешна маркетингова кампания би била тази, която отговаря на продажбените цели, водещи до печалба и висока възвръщаемост на инвестициите (ROI). Пиар професионалистите дефинират успеха чрез взаимноизгодни отношения, изградени с ключови аудитории.

И маркетинг, и PR индустриите служат за постигане на целите на компанията и за изпълнение на нейната мисия. Разбирането на различията между двете помага на компаниите да изработят своите стратегии, по-добре да ги насочат към различни целеви аудитории със специфичен фокус и резултати. По-находчивите маркетинг и пиар професионалисти интегрират маркетинга и PR в своите стратегии за постигане на организационен успех.


author

Petya Mladenova

Бивш уеб девелопър. Посвещавал времето си в изграждане на лендинг страници с адаптивен дизайн, базирани на HTML5, CSS3 технологиите. Понастоящем е автор, когато има интересен материал за потребителите.

Вашият коментар

Уважаваме твоята поверителност и затова деактивирахме полето за вписване на имейл и записването на IP.

Не се толерират мнения с ключови думи вместо с реално име.