Финансов контрол: Инспекция по труда

Проверка от Инспекцията по труда – очаквания и резултати

Трудовите отношения във всички отрасли и дейности на българската икономика се контролират от Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ към министъра на труда и социалната политика. Най-често проверявани са секторите, в които са по-тежките условия на труд – добивна промишленост, производство, транспорт и строителство.

Ако Вашата фирма не е в изброените отрасли, това абсолютно не означава, че ще бъдете подминати от проверките на инспекторите. Но какво да очаквате и върху коя документация да наблегнете?

За повечето това е въпрос, който ще отправят към счетоводителя или Службата по трудова медицина, но абсолютно не е излишно всеки един, занимаващ се със собствен бизнес да е информиран за какво иде реч.

Служителите на Инспекцията при извършване на контролната си дейност имат право да влизат свободно по всяко време във всяко предприятие, да разпитват персонала или работодателя по въпроси, свързани със спазването на законовите разпоредби, да изискват необходимата документация. С предупреждение или без, проверката има задача да установи:

  1. Съдържат ли досиетата необходимите документи и сведения за работниците: трудови договори и допълнителни споразумения към тях, справки от НАП, длъжностни характеристики, медицински прегледи. Разрешения от Инспекцията за лица под 18 години и инструктирано ли е лицето при започване на работа за условията на труд и осигуряването на безопасността им.
  2. Спазва ли се работното време по график: ще бъдат изискани присъствени книги за работниците, график на работното време.
  3. Заверена ли е Ревизионната книга на всеки обект, както и наличен Правилник за вътрешния трудов ред и правила за структурата и организацията на работната заплата.
  4. Спазени ли са безопасните условия на труд: попълват ли се от работниците ежедневен, периодичен (извънреден) и начален инструктаж.
  5. Ще бъдат разгледани разчетно-платежните ведомости за заплатите, реално ли е заплащането и подписани ли са при получаване на възнагражденията.
  6. Сключен ли е договор със Служба по Трудова Медицина още при започване дейността на фирмата: служителите ѝ имат за задача да ви запознаят с изискванията в Закона за безопасните условия на труд.
  7. Извършени ли са необходимите замервания на условията на труд и рисковете на средата, като се проверяват Протоколите за измерване на работната среда: температура, влажност, шум, зануляване.
  8. Има ли обектът необходимите планове за действие при пожар и други аварии.

При липса на сериозни нарушения от Ваша страна, ще Ви бъдат дадени предписания, които ще имате задължение да спазите в определен срок и да уведомите за това Инспекцията. При установени нарушения и според степента на тяхната сериозност: ще бъдат наложени глоби и съставени актове.

Редовно съставените актове имат доказателствена сила до доказване на противното. Инспекторите могат да спрат дейността на предприятие, производство или обект, които застрашават живота и здравето на работника, както и да отстранят служители, незапознати с правилата за здравословните и безопасни условия на труд.

Предоставен материал: Ана

author

Интер Реклама

Интерактивен информационен проект за бизнес, маркетинг, реклама, уеб тенденции и прессъобщения в Интернет.

Вашият коментар

Уважаваме твоята поверителност и затова деактивирахме полето за вписване на имейл и записването на IP.

Не се толерират мнения с ключови думи вместо с реално име.